Algemene voorwaarden en herroepingsrecht

Door mij aan te melden voor een van diensten bij LevendeKlank, te weten Klankbelevingen, KlankBaden,KlankReizen, Klankmassages, Klankworkshops, en aanverwanten, ga ik een diensten overeenkomst aan.

Dit houdt in dat ik met het gekochte deelname ticket/reservering recht heb op deelname aan het geboekte evenement en tevens een betaalverplichting aanga.. 

 

1: Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen LevendeKlank en een klant of cliënt.

1.2 Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk na schriftelijke overeenstemming met LevendeKlank. Met schriftelijk kan begrepen worden brief/post/email/whatsApp.

1.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

2: Inschrijvingen aanmeldingen reserveringen

2.1 De reservering voor een klankbeleving/klankmassage geschiedt door het aanschaffen van de betrekkende dienst via de site www.levendeklank.nl of per email contact via info@levendeklank.nl of per telefonische overeenkomst.

2.2 LevendeKlank bevestigt deze opdracht binnen drie werkdagen schriftelijk of per e-mail. Ook andere correspondentie wordt binnen drie werkdagen beantwoord. 

2.3 LevendeKlank is slechts gehouden tot de dienstverlening na volledige betaling van het bedrag dan wel de geldende termijn in het geval van betaling op locatie.

2.4 Aangegeven tarieven gelden voor particulieren en zelfstandigen, zakelijk worden tarieven individueel overeengekomen. 

2.5 Alle klankbelevingen/klankmassages  worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. LevendeKlank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de cursist zelf zijn gemaakt in het kader van de klankbeleving/klankmassage. Hierbij valt te denken aan reis- en parkeerkosten of materiaal aanschaf. 

2.6 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.7 Met de aanmelding geeft de cliënt aan dat diens gezondheid deelname toelaat. Bij twijfel kunt u contact opnemen met LevendeKlank.

2.8 Met de aanmelding geeft de klant/client/cursist aan akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

2.109 Voor elke cursus heeft de cliënt het recht om binnen veertien dagen na ontvangst de overeenkomst te laten ontbinden. Dit alles mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het LevendeKlank verboden kosten in rekening te brengen, behalve eventuele verzendkosten. Als de consument de kosten al heeft betaald, dan moet Klankpraktijk hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen. Dit geldt niet voor de klankbelevingen en klankmassages hierover zie punt 2, 3 en 4. Van de verdere bepalingen. 

 

 

Verdere bepalingen

 

Evenement geannuleerd

1. Indien wij als aanbieders het evenement niet kunnen uitvoeren, wordt er zo snel mogelijk een alternatieve datum/tijd gepland voor het evenement. U zal per email/telefoon op de hoogte worden gesteld. Indien u een ticket heeft gekocht zal deze worden omgezet in een voucher. Deze kunt u gebruiken bij het reserveren van de nieuwe boeking en heeft een geldigheid van 6 maanden. Voor KlankKaarthouders zie punt 4. 

 

 

2.LosseTickets

 

2.1.Ticket overdragen:

Mocht u zelf niet kunnen deelnemen dan mag het ticket overdragen worden aan iemand anders, wel

vragen wij of u ons de wijziging (naam/email/telefoonnummer) per email kan doorgeven. 

2.2 Recht op restitutie bij annulering:

U wil het deelname ticket annuleren ipv overdragen dan geldt het volgende, mits per email geannuleerd:

2.2.1. annulering uiterlijk 48uur voor aanvang 

(evenementen op vrijdag = voor woensdag 18.00)

restitutie 100%

2.2.2. annulering 48-24 uur voor aanvang 

(evenementen op vrijdag = woensdag/donderdag tot 18.00)

restitutie 50%

 2.2.3. annulering binnen 24 voor aanvang 

(evenementen op vrijdag = na donderdag 18.00 geannuleerd) 

geen restitutie. 

2.2.4. no-show; u heeft een ticket maar komt te laat* of niet naar het evenement, 

ongeacht de reden: geen recht op restitutie.

2.2.5. Restitutie geldt enkel op de ticketprijs niet eventuele service kosten.

Indien recht op restitutie dan zal het bedrag binnen 3 werkdagen naar u worden overgemaakt. 

2.2.6 Indien u zich binnen 48uur voor aanvang afmeld OMDAT u door Covid19 ziekte niet kunt deelnemen EN u kunt dit aan ons aantoonbaar maken (kopie van uitslagbrief/app bijvoorbeeld), dan kunt u bij ons een voucher ontvangen voor gelijkwaardige deelname aan een van de andere evenementen binnen 6 maanden na het originele evenement. 

2.2.7.U heeft gekozen om uw ticket bij de kassa af te rekenen, maar annuleert te laat of niet? Het ticket zal alsnog aan u gefactureerd worden, rekening houdend met de te noemen restituties in 2.2.2 tot 2.2.4  

 

*te laat: na aanvang van het evenement. Per datum worden duidelijk de tijden gecommuniceerd dat de deur open gaat, zaal toegankelijk zal zijn en het evenement start. Na aanvang/start is het niet meer mogelijk om aan te sluiten in verband met storen van andere deelnemers. 

 

3. Tickets annuleren of doorverkoop/overdracht

3. Om een ticket-overdracht of annulering door te geven kunt u e-mailen met: info@levendeklank.nl U ontvangt altijd een bevestiging/antwoord op uw email.

 

 

4. Klankkaarten.

De aanschaf van klankkaarten kan zowel via de website als aan de kassa. 

De prijs voor de kaarten is gelijk.

 4.1. De KlankKaart is niet persoonsgebonden, er mag dus met meerdere personen van de kaart gebruik gemaakt worden.

4.2. De KlankKaart heeft een geldigheid van 1 jaar na aanschaf uitgaande van de factuur/aanschafdatum. 

4.2.1. Eventuele nog openstaande strips op de KlankKaart komen te vervallen na deze tijd, 

er is geen restitutie mogelijk.

4.2.2. indien door overmacht in de breedste zin het tijdelijk niet mogelijk is om evenementen te 

houden, zal de KlankKaart qua geldigheid verlengt worden met de tijd dat er geen evenementen zijn gehouden. Mocht zich dit voor doen dan zal u via de site en nieuwsbrief hierover geïnformeerd worden. 

4.3. Reserveren van evenementen met KlankKaart is net als bij losse tickets verplicht. De reservering kan gedaan worden via de website www.levendeklank.nl 

4.4. Bij het niet tijdig doorgeven van een annulering of no-show wordt de deelname wel "geknipt"/in rekening gebracht. Voor klankkaarten geldt:

4.4.1. annulering uiterlijk 48uur voor aanvang 

(evenementen op vrijdag = voor woensdag 18.00)

restitutie 100%

4.4.2. annulering 48uur tot voor aanvang 

(evenementen op vrijdag = woensdag/donderdag tot 18.00)

geen restitutie mogelijk

4.4.3. no-show; u heeft een reservering gemaakt maar komt te laat* of niet naar het evenement, 

ongeacht de reden: geen recht op restitutie. uw kaart zal bij volgend bezoek alsnog 'geknipt' worden.

4.4.4. Indien u zich binnen 48uur voor aanvang afmeld OMDAT u door Covid19 ziekte niet kunt deelnemen EN u kunt dit aan ons aantoonbaar maken (kopie van uitslagbrief/app bijvoorbeeld), dan kunt u uw reservering bij ons omzetten naar een andere evenement datum.  

4.4.5.Om een annulering door te geven kunt u e-mailen met: info@levendeklank.nl 

U ontvangt altijd een bevestiging/antwoord op uw email.

 

*te laat: na aanvang van het evenement. Per datum worden duidelijk de tijden gecommuniceerd dat de deur open gaat, zaal toegankelijk zal zijn en het evenement start. Na aanvang/start is het niet meer mogelijk om aan te sluiten in verband met storen van andere deelnemers. 

 

5: Intellectuele eigendom

5.1 Het maken van beeld- en geluidsmateriaal tijdens een klankbeleving of klankmassage is alleen mogelijk met toestemming van LevendeKlank.

5.2 LevendeKlank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van beeld- en geluidsmateriaal door derden.

 

6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien LevendeKlank haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft LevendeKlank het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.   

6.2 LevendeKlank heeft het recht de nakoming van verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer lagen, overmacht, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.3 LevendeKlank streeft ernaar om geplande klankbelevingen en klankmassages te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een event onverhoopt geen doorgang kan vinden, is LevendeKlank hiervoor jegens de cliënt niet aansprakelijk en heeft de cliënt geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde bedrag. LevendeKlank zal indien mogelijk altijd zorgen voor een vervangende klankbeleving/klankmassage.

6.4 LevendeKlank streeft ernaar individuele afspraken op een vervangend moment door te laten gaan. 

 

7: Aansprakelijkheid

7.1 LevendeKlank sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van LevendeKlank, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten. LevendeKlank is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een klankbeleving/klankmassage. LevendeKlank en de klankwerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of psychische schade.

7.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van LevendeKlank uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen LevendeKlank aan de cursist ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 De cliënt is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een klankbeleving/klankmassage.

7.4 LevendeKlank is nimmer aansprakelijk te stellen voor gevolgschade.

7.5 Aan de inhoud van brochures, publicaties op website en socialmedia kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 8: Geheimhouding

8.1 Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden door LevendeKlank uitsluitend gebruikt in relatie tot de overeengekomen dienstverlening.

8.2 Alle informatie die een cliënt gedurende een behandeling of klankbeleving deelt, is vertrouwelijk voor LevendeKlank en haar Klankwerkers.

 

9: Klachtenregeling:

9.1 LevendeKlank stelt alles in het werk om een klankbeleving of klankmassage tot een succes te maken.

9.2 Mocht er desondanks een klacht zijn, dan zijn we per post, Basket 32 5275 LC Den Dungen  of per e-mail info@levendeklank.nl, om kennis te nemen van uw ervaring. Zo mogelijk vinden we dan meteen een oplossing.

9.3 Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

9.4 LevendeKlank reageert binnen vier weken op een klacht.

9.5 Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan wordt u hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld. LevendeKlank licht in dat geval toe waarom uitstel noodzakelijk is en geeft u een indicatie van het moment waarop we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

9.6 Een klacht wordt tot maximaal een jaar na afhandeling bewaard.

 

LevendeKlank maakt onderdeel uit van Muziekpraktijk LevendeMuziek 

www.LevendeMuziek.eu 

KVK: 61379085           |       BTW: NL854318008B01         |        AGB: 90059442

FVB: 6254 / 5585 

European proffessional association for sound massage therapy membership number: S206